Den här bloggen beskriver arbetet inom Miljöpartiet i Uppsala län. Här presenteras bakgrund, fakta och reportage om vad som händer i föreningen och i kommunerna i länet.

torsdag 26 maj 2016

Föreläsning om antibiotikaresistens

Onsdag den 25 maj genomfördes en öppen föreläsning på Uppsala Stadsbibliotek. Ämnet var Husdjuren, maten och antibiotikaresistensen och föreläsare var Leg. Vet Jenny Lundström, tillika förste vice ordförande i Landstingsfullmäktige och ordförande för Miljöpartiet i Tierp och ledamot i Partistyrelsen. Jenny har länge arbetat med frågor som rör antibiotikaanvändning och antibiotikaresistens i djurhållningen. Hon har även varit med att utveckla de upphandlingskriterier som detaljhandeln nyligen antagit då det gäller antibiotikaanvändning hos leverantörer. För närvarande jobbar Jenny Lundström på ReAct, som är ett globalt nätverk mot antibiotikaresistens.

Jenny inledde med att berätta om att i dag används mer antibiotika till friska djur i världen än till sjuka människor. I USA, som inte har krav på att veterinärer ska föreskriva antibiotika till djur utan där man kan köpa det över disk, går 80% av all såld antibiotika till djur. I EU, där det krävs veterinär förskrivning för att få använda antibiotika till djur och där det sen 2006 inte är tillåtet att använda antibiotika i tillväxtstimulerande syfte, är siffrorna ändå 70% till djur och 30% till människor. Att arbeta med att få ner användningen av antibiotika i djurhållningen är något som gjorts i Sverige sedan mitten av 80-talet. Sverige ligger också, tillsammans med de nordiska länderna, i en helt egen klass. I Sverige går endast 14% av såld antibiotika till djur.
Antibiotika i livsmedelsproduktion 
Problemet med den höga användningen av antibiotika är att bakterier utvecklar resistens och att det då innebär att bakterier inte går att behandla när det behövs vid t.ex. en sårinfektion eller att man får komplikationer vid olika behandlingar. Detta påverkar såväl transplantationsvård, cancervård och en mängd andra områden inom humanmedicinen.

En mycket stor del av användningen av antibiotika i livsmedelsproduktionen är behandling av friska djur i s.k. tillväxtfrämjande användning samt rutinmässig behandling av grupper vid förflyttning av djur och avvänjning. Det är alltså förebyggande behandlingar som inte utgår från att djuret är sjukt. I Sverige är det inte tillåtet att använda antibiotika i tillväxststimulerande syfte, och den svenska veterinärkåren har som policy att rutinmässig antibiokaanvändning inte är OK. När tillväxtantibiotikan förbjöds i mitten av 80-talet upplevdes en ökad sjuklighet på djuren och fler djur behandlades p.g.a. sjukdom. Då gjordes en stor satsning med samarbete mellan politik, näringsliv och forskning och insatser för att djuren skulle bli friskare genomfördes. Det innebar bl.a. nya rutiner i skötsel samt att stallar ändrades och möjlighet till karantän för inköpta djur skapades. Men det behövs mer arbete för att sprida detta inom EU så att fler lär sig hur man kan få friska djur även utan antibiotika. Friska djur behöver inte antibiotika, var Jennys tydliga besked!

Korrelation mellan användning och resistens

Forskning har visat en väldigt stor korrelation mellan användningen av antibiotika och förekomsten av resistenta bakterier. Det är därför av central vikt att minska användningen av antibiotika för att minska utbredningen av resistenta bakterier. Det är också så att när man väl får in resistenta bakterier i djurpopulationer kan det ta mycket lång tid att bli av med dem. För att minska spridningen behöver man arbeta med god vårdhygien (humanvården), smittskydd (djur) samt god vardagshygien.


Vad kan man då göra som konsument för att minska sitt antibiotikaavtryck och verka för mer medvetenhet?

-          Välj svenskt kött, mjölk och ost, svenska djurhållningen
har lägst antibiotikaanvändning i EU
-          Fråga var kött kommer ifrån på restauranger
-          Ha god vardagshygien, tvätta händerna
-          Ha god hygien vid matlagning och genomstek köttfärs (eftersom bakterier från köttets yta hamnar inne i köttfärsens kärna vid malningen).

Prata med era vänner om frågan! Öka medvetenheten!

Stort tack till Jenny för en mycket intressant kväll!
fredag 20 maj 2016

Träff om aktuell politik

I tisdags ordnades först en träff för nya medlemmar och sedan en träff med kommunalråd, Rikard Malmström i Uppsala, landstingsråden Malena Ranch, Johan Edstav samt Robert Damberg samt vår riksdagsledamot Niclas Malmberg.Träffen handlade om aktuell politik och var en möjlighet för medlemmar att få reda på mer om vad partiet arbetar med på de olika nivåerna samt även ställa frågor eller göra medskick.

Rickard Malmberg inledde med att prata om arbetet i kommunen. Rickard arbetar bl.a. med demokratifrågor och började med att fråga sig hur man får medborgarna att känna att kommunen är deras. Hur skapar man en känsla av att sopbilar, rabatter och allt annat gemensamt är våras allas, både att nyttja och att ta ansvar för? Hur skapar man bättre förutsättningar för medborgardialog, för kontakt mellan kommun och medborgare? Frågor som Rickard arbetar med. 


Rickard pratade också om arbetet med arenor för idrott och rekreation, om jämställdhetsarbetet i resursfördelningen och om den stora fritidsvaneundersökningen som genomförts. I detta arbete ingår att arbeta för att en större del av kommunens resurser även når kvinnor. Här ingår även en översyn av markeringsavgifterna vid hyra av kommunala anläggningar. 

Vidare beskrev Rickard ett konkret exempel på hur arbete med ökad biologisk mångfald kan gå hand i hand med stadsutveckling. Detta har hänt i arbetet med projektering av Gränby arena när det arbetet inneburit en utveckling som på ett mycket bra sätt gynnar en skyddad salamander som lever i området. 


Landstingsråden berättade om såväl landstingets förutsättningar samt sina respektive områden; Malena Ranch berättade om arbetet med att förstärka primärvården genom bl.a. ökat arbete kring psykisk ohälsa inom primärvården. Ett större arbete med tidiga vårdinsatser och förebyggande hälso- och sjukvård är också på gång. Det sker också ett arbete med mobila team som nu ska utvecklas ännu mer i hela länet.

Robert Damberg berättade om det stora arbetet kollektivtrafiken i länet. Målet är ett fördubblat antal resenärer till år 2020 och kollektivtrafikens andel av det motoriserade resandet till 2030 jämfört med 2006. Kollektivtrafiken ska vara fossilfri 2020, detta ska uppnås genom en kombination av biogas, biodiesel och el som drivmedel. 

Under vintern har ett intensivt arbete gjort med att ta fram ett nytt linjenät för stadstrafiken och efter remissrundor och medborgardialoger kommer ett nytt förslag kommer att beslutas om inom kort. 

Johan Edstav berättade om de förändringar som regionbildningen innebär för arbetet i landstinget. 2017 blir Uppsala län istället region vilket bl.a. innebär att landstingsfullmäktige blir regionfullmäktige och att regionförbundet uppgifter kommer att tas över det nya regionfullmäktige. Även en hel del andra strukturella förändringar kommer att genomföras vid årsskiftet. Vidare berättade Johan om förslaget på storregioner som föreslås till 2019 där Uppsala län tillsammans med fem andra län kommer utgöra en Svealandsregion. De andra länen som föreslås ingå tillsammans med Uppsala är Gävleborg, Värmland, Västmanland, Södermanland och Örebro. En viktig förutsättning för storregionerna som bildas är antalet invånare som omfattas av det geografiska området så att det finns goda ekonomiska förutsättningar att bedriva den verksamhet som behövs.Sist ut för kvällen var Niclas Malmberg som berättade om arbetet i Riksdagen. Niclas kom direkt från ett möte med riksdagsgruppen och berättade bl.a. om arbetet med att ändra lagstiftningen så att återvinning av metall från kremering blir möjligt. 20 ton metall per år har tidigare deponerats på landets kyrkogårdar, men kommer nu att bli möjligt att återvinna. Även om det kan tyckas vara en mindre del av den totala miljöpåverkan så innebär det en stor miljövinst att slippa utvinna metallen utan ha möjlighet att återvinna den istället. Det är mycket mer energieffektivt att återvinna metall än att bryta nya malm. Vid återvinning sparar man t.ex. 95% av den energi som behövs för att producera ny aluminium och 75% när det gäller järn. 

Niclas debatterade sedan under onsdagen frågan i riksdagen, och riksdagen tog sedan beslut i enlighet med förslaget. Vill du se debatten finns den här: Riksdagsdebatt

Stort tack till alla våra politiker som kom och delade med sig av sitt arbete!

måndag 16 maj 2016

Framgång på kongressen för Uppsala

På helgens MP-kongress i Karlstad var ökat bostadsbyggande, satsningar på hållbara städer och hållbar landsbygd några av de viktigaste diskussionsämnena där Uppsalas kongressgrupp fick igenom viktiga beslut.

Uppsaladelegationen, som bestod av Björn Lindgren, Maria Gardfjell, Bengt Fladvad, Andrea Byding, Fredrik Leijerstam, Kerstin Lundborg, Oliver Björklund, Klara Ellström och Yvan Bugabo, är nöjda med många av de beslut som fattats på kongressen.

- Vi fick starkt bifall för vår motion för ökade statliga satsningar på spårvägar i Sveriges största städer, säger kommunalrådet Maria Gardfjell.

MP Uppsalas kongressgrupp
- Vi fick dessutom igenom ett viktigt förslag att stödja klimatsmart byggande i trä genom ett förslag på om ett helt nytt bonus-malus-system för byggmaterial samt ett förslag om större satsningar på fler laddstolpar för elbilar, säger MP Uppsalas ordförande Björn Lindgren.

Efter en turbulent tid för MP på riksnivå blev kongressen en nystart. 

- Med Isabella Lövin som nytt språkrör, Amanda Lind som ny partisekreterare och Alice Bah Kuhnke som ny ledamot i partistyrelsen får Miljöpartiet ett lyft, säger Björn Lindgren.

En annan händelse var ett seminarium om divestering som Finansmarknadsminister Per Bolund höll tillsammans med miljöborgarrådet i Stockholm Katarina Luhr och kommunalrådet Maria Gardfjell. 

- Att klimatanpassa finanspolitiken är ett nytt viktigt verktyg också för kommunerna, och här ligger Uppsala i framkant, säger Maria Gardfjell. Seminariet ledde till ett gemensamt initiativ till fortsatt samverkan.

måndag 2 maj 2016

Studiebesök på riksdagen

Onsdagen den 27 april fanns möjlighet för medlemmar från hela länet att delta på ett studiebesök på Riksdagen. Det var vår riksdagsledamot Niclas Malmberg som bjöd in till ett par timmar i riksdagshuset. En gladd grupp medlemmar sågs i regnet utanför riksdagshuset och fick ta sig in genom de omfattande säkerhetskontrollerna. 

När alla var samlade fick vi åka rulltrappan upp i huset. Rundturen blev inte bara en guidning av själva byggnaden. Niclas berättade både om demokratins framväxt och det vardagliga arbetet i riksdagen idag. 


Det första vi fick se var ett rum med fyra stora tavlor. Niclas berättade att de föreställde de fyra stånden - adel, präster, borgare och bönder. Det var under 1500-talet som Gustav Vasa ordnade de första riksmötena med företrädare för de fyra stånden. Det som sedan blev föregången till ståndsriksdagen. Ståndsriksdagen upphörde inte förrän 1866 då den ersattes med en representationsform med tvåkammarriksdag. Dagens enkammarriksdag infördes först 1971. Allmän rösträtt för män infördes först 1909 och för kvinnor 1919. För den som är intresserad av mer historia finns det att läsa på riksdagens hemsida här.

Efter detta gick vi vidare och hamnade sedan i finansutskottets mötesrum. Det finns 15 utskott och varje utskott har 17 ledamöter. Utskotten är uppbyggda med samma mandatfördelning som riksdagen vilket innebär att (S) har 6 platser, (M) 4, (SD) 2 och resten av partierna 1. I utskotten finns också ersättare som kan hoppa in om den som är ordinarie ledamot för partiet är frånvarande. Varje tisdag och torsdag sammanträder utskotten och bereder olika ärenden. 

När regeringen lämnar en proposition (förslag) så hamnar frågan hos ett utskott (t.ex. kulturutskottet om propositionen handlar om filmpolitik). Riksdagens ledamöter kan sedan lämna följdmotioner med synpunkter om hur de ställer sig till propositionen. Även flerpartimotioner kan förekomma från t.ex. allianspartierna. De olika ledamöterna måste såklart också prata med sina partikamrater om hur man ska ställa sig i frågan och sedan får man diskutera och förhandla för att kunna nå ett beslut. Utskottens möten är stängda, vilket gör det möjligt för ledamöterna att ha en öppen dialog. Sedan måste utskottet komma med ett förslag till beslut att lägga fram till riksdagen. Om ledamöter i utskottet inte är nöjda med det som beslutas av majoriteten i utskottet kan de göra reservationer som också kommer med för beslut till riksdagen. Eftersom många förhandlingar pågått redan i utskottet blir oftast riksdagsbesluten samma som de beslut som tagits i utskottet - men inte alltid... Mer om utskottens arbete här.

Rundvandringen fortsatte sedan med många fina rum och salar. Vi fick även gå ner under riksdagshuset och se hur gångarna går ända bort till Miljöpartiets lokaler i Gamla Stan. Dessutom fick vi se att det fanns en tunnel under en bro som jag, trots att jag gått över den tusentals gånger, aldrig visste att den fanns där under. Vi fick även besöka Kulturutskottets mötesrum, där Niclas är ledamot. 

Klockan fyra bänkade vi oss sedan på åhörarbänken inne i kammaren för då var det dags för beslut. När beslutspunkterna kom på dagordningen gick det undan. Det gäller både för riksdagsledamöter och oss på läktaren att hänga med ordentligt på vilken fråga som just behandlades. De flesta partier har någon eller några som med tecken visar sina partikamrater hur de ska rösta. Det såg rätt roligt ut, lite som en basebollmatch med tummar i luften och andra tecken där det viftades rätt ordentligt på vissa håll. 

Fascinerande att tänka på hur många timmar av arbete som gått från idé, via propositioner, tilläggsmotioner, yrkanden, förhandlande och debatterande för de där få sekunderna som avgör om det blir verklighet eller inte genom att riksdagen fattar beslutet. Men det är ju också tur - för det borgar ju för att besluten har stötts och blötts både en och två gånger innan de blir praktisk verklighet. 

Stort tack till Niclas för besöket! 


måndag 25 april 2016

MP Enköping på mässa

Enköpingsavdelningen stod på Mässa i helgen. Väldigt bra samtal, stöd och diskussioner, många vill diskutera Kulturhuset Joar och simhallen, andra undrar vad vi håller på med egentligen... och då får vi anledning att förklara. 

Mycket stöd och många som undrar hur det är. Några som är arga och irriterade på Mp , men de var det förmodligen redan innan denna veckan. Helt klart så är det "intet ont som inte har nåt gott med sig" som gäller...


Hälsningar
Kenta Hällbom, MP Enköping

fredag 22 april 2016

Mellanvalskonferens

Vecka femton samlades representanter från de flesta av distriktets föreningars styrelser, distriktstyrelsen, -råden och grön ungdom för att under ett dygn inspireras och inspirera. Syftet var att dels utvärdera förra valet men också ta avstamp mot valet 2018. Det kan tyckas långt dit, men arbetet pågår hela tiden och vi behöver redan nu diskutera idéer och visioner för hur vi vill se framtiden. Att tillsammans stärka upp vår organisation i distriktet är dessutom både roligt och nyttigt. 

Fredagen började med stjärnglans. Vår egen kulturminister, Alice Bah Kuhnke deltog och berättade på ett mycket inspirerande och personlig sätt om arbetet i regeringen. Många skratt men också mycket allvar inför den viktiga uppgiften att leda Sverige framåt. Det var många av deltagarna som nog tog med sig en stor dos inspiration från hennes föredragning om arbetet.

Efter en snabb middag presterades nuläget i våra olika kommuner. Efter det gick distriktsordförande Robert Damberg igenom valutvärderingen från valet 2018.

Lördagen inleddes med att diskuterade hur valet hade fungerat i de olika kommunerna runt om i landet. Vad var bra och vad kan vi göra bättre? Vi fortsatte med att blicka framåt mot framtiden och arbetade med visionsarbete för distriktet och de olika föreningarna. Inspiration och kreativitet flödade!

Efter en välbehövlig lunch fick vi sedan besök av nybakade doktor i strategisk kommunikation Emma Svensson (som disputerat dagen innan!). Emma följde valrörelsen inom MP med särskilt fokus på just Uppsalaföreningen. Emma presenterade resultatet av sin forskning och pratade mycket om hur man i en decentraliserad organisation kan använda sig av strategisk kommunikation och vilka speciella saker man måste vara uppmärksam på i det arbetet. Presentationen bjöd också på en hel del igenkännande skratt från publiken när citat och diskussioner, som hade förekommit under valrörelsen, återgavs.

Efter detta tog vi åter fokus på framtiden och föreningarna arbetade vidare med mer konkreta målsättningar inför valet 2018. I diskussionerna tittade vi också på vilka styrkor och svagheter som nu finns i våra olika organisationer och vad vi behöver jobba med för att förbättra våra möjligheter att nå våra mål. Ett arbete som fortsätter ute i föreningarna bl.a. genom träffar för styrelserna i de olika delarna av distriktet. 

Många var nog rätt möra i huvudet när de lämnade konferensen på lördagseftermiddagen men också, förhoppningsvis, fyllda med energi för att lyfta blicken mot nästa valrörelse.


torsdag 7 april 2016

Ministerbesök

På onsdagen besökte biträdande finansminister Per Bolund (som också är finansmarknads- och konsumentminister) Uppsala. Per tog sig tid att träffa ett trettiotal medlemmar och pratade om gröna utveckling inom finansmarknaden och även om fossila avinvesteringar (som ibland kallas att diverstera)Det blev ett mycket intressant möte där Per belyste vikten av att finansmarknaden blir mer transparent med hur pengar placeras så att finansmarknaden också kan bidra till en hållbar framtid. Per tog upp hur han ser finanssektorn som en del av lösningen för att nå målet om max 1,5 grads uppvärmning. Han upplever att även finanssektorn själva börjar intressera sig allt mer för hållbarhetsfrågorna. Vidare berättade Per att allt fler aktörer inom finanssektorn nu börjat göra riskbedömningar vad gäller hållbarheten i projekt eller företag man ska investera i. 

Man har i allt högre utsträckning börjat tänka på att t.ex. företag som handlar med fossila bränslen kan tappa i värde om deras produkter blir allt mer oattraktiva på världsmarknaden. Det kan ju mycket väl bli så att många företag som idag är högt värderade tappar kraftigt i värde när deras tillgångar inte längre går att sälja. Detta kallas ibland för stranded assets eller strandade tillgångar. Något som man redan kan se på vissa håll där kolgruvor och andra tillgångar tappat så kraftigt i värde att de kanske inte ens går att avyttra utan att betala till den som tar hand om dem. 

Det har också märkts en allt större efterfrågan från kunder till t.ex. banker, på fonder och dylikt vad gäller hållbarhet. Tidigare har s.k. etiska fonder funnits men nu kommer allt fler fonder som ska ha en lägre miljöpåverkan. Just nu arbetar man med att försöka hitta en enhetlig standard för hur detta ska kunna redovisas så att det blir lättare för konsumenterna. Bl.a. håller Svanen på att utforma en Svanen-märkning för fonder.

Förutom att politiken och privatkunderna trycker på banker och andra aktörer om en större öppenhet kring hur pengar som placeras används, så sker också avinvesteringar i allt högre takt. Bl.a. har ju Uppsala Kommun fattat beslut om att avinvestera sina tillgångar i fossilt och istället placera pengar i satsningar med lägre klimatpåverkan, och intresset från andra kommuner är stort att göra liknande satsningar. Även AP-fonderna har börjat minska sitt fossilberoende. Per berättade att genom att 4e AP-fonden gjort avinvesteringar i 15% av de företag som hade högst miljöpåverkan har fonden både minskat sin klimatpåverkan i mycket stor omfattning, men även ökat sin lönsamhet. Allt fler visar på just det sambandet - att investera mer hållbart för miljön är dessutom en bra affär sa finansmarknadsministern. 

Under kvällen fanns också utrymmer för diskussion och frågor och bl.a. diskuterades tillväxt och hur tillväxt kan ske på ett hållbart sätt, hur företag kan ha flera uppgifter än att bara ge avkastning till sina aktieägare och hur konsumentmakt kan vara en, men inte hela lösningen på att öka utbudet av tjänster och produkter för en mer hållbar framtid. 

Det var en mycket informationsrik kväll där nog många gick hem med funderingar kring hur pengars placering påverkar vår värld. Och vad händer om allt fler backar ut från placeringar i fossilt? Kan det bli en dominoeffekt där plötsligt alla vill lämna innan det är "för sent". Men också vilka möjligheter det finns för framtida nya lösningar och investeringar i utveckling av dessa lösningar.

Läsa mer? se t.ex. Dagens Arena där Per Bolund, Mara Gardfjell och Katarina Luhr den 8 december skrev om miljösmart utveckling av finansmarknaden:
http://www.dagensarena.se/opinion/miljopartiet-dags-att-agera-klimatsmart-pa-finansmarknaden/ 

onsdag 16 mars 2016

Årsmötetstider

Så var det den där tiden på året igen. Den då alla föreningar brukar ha sina årsmöten. Så även våra föreningar. Årsmötet kan uppfattas formella, stela, omständliga och komplicerade om man inte varit med förut. Eller så kan man se de som en viktig möjlighet för alla i föreningen att vara med och påverka föreningens framtid (och dessutom brukar det vara fullt med trevliga människor som man kan prata med och kanske nåt gott fika!).

Årsmötets delar
Årsmöten har några olika delar. Den första delen är ren formalia, men sedan kommer den tillbakablickande delen när man redovisar för medlemmarna hur det gått under det förra året. Då redovisas verksamhetsberättelsen, som man oftast kopplar ihop med den verksamhetsplan som man hade vid årsmötet året före. Man redovisar också ekonomin för det gånga året och visar att man hanterat föreningens pengar så som medlemmarna beslutat året före. Om det har blivit någon stor avvikelse så berättar styrelsen om varför det blivit så. Revisorerna redovisar också hur man granskat styrelsens arbetat under året samt hur ekonomin hanterats, sedan avger revisorerna sin berättelse där de också ger förslag på om mötet bör ge styrelsen ansvarsfrihet eller inte. 

Distriktets årsmöte 13 mars Enköping
Ansvarsfrihet betyder att medlemmarna anser att styrelsen har fullgjort sitt uppdrag att sköta föreningen på ett bra sätt. Om man inte tycker att styrelsen skött uppgiften bra kan medlemmarna välja att inte ge styrelsen ansvarsfrihet. När det händer (vilket inte är så ofta) så brukar det leda till att styrelsen inte väljs om utan avgår från sina uppdrag. Att styrelsen beviljas ansvarsfrihet innebär inte att styrelsen sedan går fri om det upptäcks oegentligheter senare. Om det upptäcks saker som inte var kända på årsmötet kan skadeståndsanspråk ändå väckas mot styrelsen. Det är dock ovanligt att styrelsen inte får ansvarsfrihet om de arbetat som de borde.

Den framåtblickande delen
I den framåtblickande delen presenteras förslag från såväl styrelsen (propositioner) som medlemmar (motioner). Det är oftast verksamhetsplan och budget som är de stora dokumenten men det kan såklart även vara andra saker som styrelsen vill förankra med medlemmarna. Vid Uppsala föreningens årsmöte den 5 mars användes en metod som kallas påverkanstorg där alla deltagare på mötet hade möjlighet att gå runt och läsa de olika delarna av verksamhetsplanen och skriva förslag på ändringar och tillägg som man ville göra. Efter det togs alla förslag upp till beslut och mötet röstade om hur verksamhetsplanen skulle se ut.


Efter detta väljs de som ska ingå i styrelsen, valberedningen samt vilka som ska vara revisorer. Valberedningen är alltid en väldigt viktig del av varje förening, eftersom det är de som ska föreslå vilka som får uppdrag inom föreningarna. Men i våra föreningar har de ju även uppdrag att föreslå människor till politiska uppdrag när det behöver göras fyllnadsval, och även när listor ska sättas inför val. Valberedningen har alltså ett väldigt viktigt uppdrag när det kommer till att sätta rätt person på rätt plats - vilket ju är helt avgörande för att så väl organisationen som politiken ska fungera väl. Vid distriktets vårstämma i söndags valdes Malena Ranch till Uppsala läns representant i riksvalberedningen. Malena får alltså vara med i den valberedning som föreslår kandidater till uppdrag på riksnivå, samt till partistyrelsen och andra föreningsuppdrag centralt. 

På slutet av mötet brukar man behandla motioner. Motioner är förslag från medlemmar kring vad föreningen ska arbeta med eller hur den ska arbeta. Beslut tagna på årsmöte är alltid sådant som styrelsen behöver följa och därför kan motioner få stor betydelse för föreningens arbete. Vid MPs stora kongress i maj kommer många motioner att behandlas. Alla medlemmar kommer kunna ta del av motioner i VoteIT. Redan nu kan du gå in och läsa styrelsens förslag (propositioner) som ska behandlas på kongressen. 

Är du intresserad av att läsa mer om kongressen så finns information här.


Kommunföreningen i Uppsala kommer att anordna medlemsmöten kring kongressen den 20 april och den 9 maj då medlemmarna kan ge medskick till den kongressgrupp som valdes på föreningens årsmöte. Mer information om det kommer finnas på medlemswebben. Om du tillhör en annan kommunförening än Uppsala så kontakta gärna din lokala förening för att höra hur de arbetar med förberedelserna inför kongressen. 

måndag 15 februari 2016

Politikfik - februari

I onsdags ordnade Miljöpartiet i Uppsala politikfik med fokus på klimatfrågan och framtiden efter COP 21. Inbjudna var kommunalrådet Maria Gardfjell som har ansvar för bl.a. klimatfrågorna i Uppsala kommun och riksdagsledamoten Lise Nordin som också är energipolitisk talesperson för MP. Ett tjugotal personer hade samlats på Café Mumrik för kvällen.

Maria inledde med att berätta om de skärpta klimatmål som Uppsala kommun fattade beslut om i slutet av förra året och satsningar som görs inom kommunen. Uppsala ska ju bl.a. bli Sveriges bästa cykelstad. Kommunen har beslutat att Uppsala ska vara fosilfritt 2030 och klimatpositivt 2050. Läs mer om målen här http://www.mp.se/uppsala/just-nu/nu-skarper-vi-klimatmalen 

I tisdags kom beskedet att Miljömålsberedningen, där sju av riksdagspartierna ingår (alla utom SD som inte ville delta) att man föreslår att Sverige ska få en klimatlag och att regeringen ska inrätta ett klimatpolitiskt råd (DN debatt: http://www.dn.se/debatt/tidigarelagg-svenska-klimatmalet-till-2045/).


Lise inledde med att berätta lite om vad som faktiskt beslutades i Paris under COP 21 och att det nya målet om max 1,5 graders uppvärmning verkligen kräver stora åtgärder för att kunna uppnås. Hon fortsatte sedan med att lyfta fram vilken otroligt stor framgång det är att så många partier nu är eniga om att införa en klimatlag. En lag kommer innebära att framtida regeringar inte kan avstå från att prioritera klimatet. Dessutom ska ett klimatpolitiskt råd tillsättas. Rådet ska vara sammansatt av forskare som ska analysera beslut från ett klimatpåverkansperspektiv vilket också kommer att bidra till att oavsett vilka som sitter i regeringen så kommer klimatet att behöva tas i beaktande. I juni ska miljömålsberedningen presentera konkreta förslag på hur man ska kunna uppnå målsättningen om noll nettoutsläpp 2045. Här pågår fortfarande diskussioner om hur man ska bedöma Sveriges utsläpp. 

Regeringen gör många andra stora satsningar på klimatet, bl.a. det så kallade Klimatklivet som är 600 miljoner kronor/år för kommuner och regioner. Uppsala har redan nu fått 8,5 miljoner för uppförandet av en kretsloppspark och för en ny biogastankstation (läs mer här: http://www.mp.se/uppsala/just-nu/miljonstod-hallbar-avfallshantering) Pengar går också bl.a. till utbyggnad av laddstolpar, biogasanläggningar och hantering av lustgas vid sjukhus.

Solcellsstödet (där man kan söka stöd när man installerar solceller) har också utökats så att det nu kommer finnas 1,4 miljarder kronor under perioden. Det pågår en utredning kring hur man ska förbättra förutsättningarna för stora solcellsanläggningar, vilket förhoppningsvis ska underlätta för exempelvis kommuner.

Både regeringen och kommunen arbetar hårt med att försöka styra om fordonsflottan för mindre klimatpåverkan. Att höja bensinskatten är det effektivaste verktyget här, och man har nu kommit överens om en automatiskt princip för uppräkning, vilket innebär att regeringen inte varje år måste diskutera nivåerna i frågan. Ett bonus-malus-system för nybilsköp är också under utredning. Det handlar om att bilar som är förhållandevis mindre skadliga för miljön får en bonus och att pengarna för att bekosta denna bonus tar man genom att belägga bilar som är extra dåliga för miljön med en avgift.

Miljöpartiet har även på riksnivå drivit frågan om en nationell cykelstrategi.

Under kvällen diskuterades många olika frågor och deltagarna hade möjlighet att ställa frågor och funderingar till både Lise och Maria. Det var många intressanta diskussioner och det var också väldigt positivt att höra att det verkligen gör skillnad att Miljöpartiet är med i regeringen och på många områden påverkar utvecklingen både snabbt och mycket.

Har du förslag på klimatåtgärder i Uppsala? Tveka inte att kontakta Marias politiska sekreterare anders.mankler@uppsala.se.

Nästa politikfik är torsdag den 14 april

onsdag 3 februari 2016

Medlemsmöte i Uppsala

Igår kväll hade paritet i Uppsala kommun medlemsmöte. Föreningen har det minst fyra gånger om året, plus årsmötet. På agendan stod fyllnadsval till en del politiska uppdrag och stöd inför Miljöpartiets kongress i maj. Dels skulle stöd till ev. kandidaturer behandlas och dels stöd till motioner.

Den 15 januari var sista dag att nominera någon till ett uppdrag i partistyrelsen och också sista dag att skicka in motioner till kongressen. I år är det en s.k. temakongress vilket innebär att bara motioner som rör frågor som partistyrelsen beslutat kommer att behandlas. Tyvärr hade inte ännu kommit någon information från riks om vilka som var nominerade i hela landet och inte heller om vilka motioner som inkommit. På mötet behandlades därför bara ärenden som lyftes av mötesdeltagarna. Frågan som behandlades var alltså om MP Uppsala skulle ställa sig bakom kandidaturerna och motionerna, hur det blir på kongressen vet man ju långt ifrån ännu.Det var stor uppslutning på mötet, ca 40 personer kom till Studieförbundet Vuxenskolan för att diskutera och vara med och bestämma hur MP Uppsala skulle göra. Roligt var också att många från GU var på plats.

Engagemanget var stort och efter att val till de politiska uppdragen var genomförda följde diskussion om stöd till kandidaturer och motioner. Motionerna som varit inskickade i förväg behandlades genom grupparbeten och sedan omröstning. Det pläderades och diskuterades och i mycket god anda röstades sedan. Roligt att se demokratin i sin finaste form. 

Bra jobbat!

PS, protokollet kommer att finnas på medlemswebben (nedan) när det justerats
http://uppsala.medlem.mp.se/organisation/moetesarkiv 

torsdag 14 januari 2016

Kreativiteten sprudlade på nätverksträff om landsbygden


Miljöpartiet i Uppsala kommun har sedan i höstas ett nätverk med medlemmar som är intresserade av hållbar stads- och landsbygdsutveckling. Efter ett par träffar om översiktsplanen och stadsbussarna, kom turen i månadags till landsbygdspolitiken.

Under 2016 ska Uppsala kommun ta fram ett landsbygdsprogram och som ett av majoritetspartierna kommer vi att ha goda möjligheter att påverka innehållet. Så hur ska Miljöpartiet arbeta för att Sveriges största landsbygdskommun och ska bli en av Sveriges bästa? Det var frågan som nätverksmedlemmarna utgick ifrån.

Många kreativa förslag kom fram. På lantbruksområdet ville några medlemmar att kommunen skulle hjälpa lantbrukare att ta fram och distribuera biogas på ett enklare sätt. Att kommunen ska köpa in mer lokalproducerad mat var ett annat förslag. Även insatser för att bättre främja turism på landsbygden, t.ex. genom bredare spridning av matkartan, togs upp.

Även service och bostäder på landsbygden diskuterades. Engagemanget var stort för att få till fler flerfamiljshus i kransorterna – att bo utanför staden ska inte behöva innebära att man måste bo i villa. Många talade också om hur viktigt det är med samlingsplatser: Fritidsgårdar är bra för unga, men träffpunkter för äldre och nyanlända skulle kunna göra det ännu mer attraktivt att bo på landsbygden. Kopplat till detta ville några att kommunen skulle stå för platser med offentlig service och kanske distansarbetsplatser – så att näringslivet skulle få en trygga punkter att växa kring, även utanför staden.

Inga beslut fattades på mötet men förslagen är viktig inspiration som våra politiker tar med sig in i 2016 – ett år som kommer att vara viktigt för Uppsala kommuns landsbygd!

Är du nyfiken på nätverket för hållbar stads- och landsbygdsutveckling? Maila vår politiska sekreterare anders.mankler@uppsala.se!