Den här bloggen beskriver arbetet inom Miljöpartiet i Uppsala län. Här presenteras bakgrund, fakta och reportage om vad som händer i föreningen och i kommunerna i länet.

onsdag 16 mars 2016

Årsmötetstider

Så var det den där tiden på året igen. Den då alla föreningar brukar ha sina årsmöten. Så även våra föreningar. Årsmötet kan uppfattas formella, stela, omständliga och komplicerade om man inte varit med förut. Eller så kan man se de som en viktig möjlighet för alla i föreningen att vara med och påverka föreningens framtid (och dessutom brukar det vara fullt med trevliga människor som man kan prata med och kanske nåt gott fika!).

Årsmötets delar
Årsmöten har några olika delar. Den första delen är ren formalia, men sedan kommer den tillbakablickande delen när man redovisar för medlemmarna hur det gått under det förra året. Då redovisas verksamhetsberättelsen, som man oftast kopplar ihop med den verksamhetsplan som man hade vid årsmötet året före. Man redovisar också ekonomin för det gånga året och visar att man hanterat föreningens pengar så som medlemmarna beslutat året före. Om det har blivit någon stor avvikelse så berättar styrelsen om varför det blivit så. Revisorerna redovisar också hur man granskat styrelsens arbetat under året samt hur ekonomin hanterats, sedan avger revisorerna sin berättelse där de också ger förslag på om mötet bör ge styrelsen ansvarsfrihet eller inte. 

Distriktets årsmöte 13 mars Enköping
Ansvarsfrihet betyder att medlemmarna anser att styrelsen har fullgjort sitt uppdrag att sköta föreningen på ett bra sätt. Om man inte tycker att styrelsen skött uppgiften bra kan medlemmarna välja att inte ge styrelsen ansvarsfrihet. När det händer (vilket inte är så ofta) så brukar det leda till att styrelsen inte väljs om utan avgår från sina uppdrag. Att styrelsen beviljas ansvarsfrihet innebär inte att styrelsen sedan går fri om det upptäcks oegentligheter senare. Om det upptäcks saker som inte var kända på årsmötet kan skadeståndsanspråk ändå väckas mot styrelsen. Det är dock ovanligt att styrelsen inte får ansvarsfrihet om de arbetat som de borde.

Den framåtblickande delen
I den framåtblickande delen presenteras förslag från såväl styrelsen (propositioner) som medlemmar (motioner). Det är oftast verksamhetsplan och budget som är de stora dokumenten men det kan såklart även vara andra saker som styrelsen vill förankra med medlemmarna. Vid Uppsala föreningens årsmöte den 5 mars användes en metod som kallas påverkanstorg där alla deltagare på mötet hade möjlighet att gå runt och läsa de olika delarna av verksamhetsplanen och skriva förslag på ändringar och tillägg som man ville göra. Efter det togs alla förslag upp till beslut och mötet röstade om hur verksamhetsplanen skulle se ut.


Efter detta väljs de som ska ingå i styrelsen, valberedningen samt vilka som ska vara revisorer. Valberedningen är alltid en väldigt viktig del av varje förening, eftersom det är de som ska föreslå vilka som får uppdrag inom föreningarna. Men i våra föreningar har de ju även uppdrag att föreslå människor till politiska uppdrag när det behöver göras fyllnadsval, och även när listor ska sättas inför val. Valberedningen har alltså ett väldigt viktigt uppdrag när det kommer till att sätta rätt person på rätt plats - vilket ju är helt avgörande för att så väl organisationen som politiken ska fungera väl. Vid distriktets vårstämma i söndags valdes Malena Ranch till Uppsala läns representant i riksvalberedningen. Malena får alltså vara med i den valberedning som föreslår kandidater till uppdrag på riksnivå, samt till partistyrelsen och andra föreningsuppdrag centralt. 

På slutet av mötet brukar man behandla motioner. Motioner är förslag från medlemmar kring vad föreningen ska arbeta med eller hur den ska arbeta. Beslut tagna på årsmöte är alltid sådant som styrelsen behöver följa och därför kan motioner få stor betydelse för föreningens arbete. Vid MPs stora kongress i maj kommer många motioner att behandlas. Alla medlemmar kommer kunna ta del av motioner i VoteIT. Redan nu kan du gå in och läsa styrelsens förslag (propositioner) som ska behandlas på kongressen. 

Är du intresserad av att läsa mer om kongressen så finns information här.


Kommunföreningen i Uppsala kommer att anordna medlemsmöten kring kongressen den 20 april och den 9 maj då medlemmarna kan ge medskick till den kongressgrupp som valdes på föreningens årsmöte. Mer information om det kommer finnas på medlemswebben. Om du tillhör en annan kommunförening än Uppsala så kontakta gärna din lokala förening för att höra hur de arbetar med förberedelserna inför kongressen.