Den här bloggen beskriver arbetet inom Miljöpartiet i Uppsala län. Här presenteras bakgrund, fakta och reportage om vad som händer i föreningen och i kommunerna i länet.

måndag 25 april 2016

MP Enköping på mässa

Enköpingsavdelningen stod på Mässa i helgen. Väldigt bra samtal, stöd och diskussioner, många vill diskutera Kulturhuset Joar och simhallen, andra undrar vad vi håller på med egentligen... och då får vi anledning att förklara. 

Mycket stöd och många som undrar hur det är. Några som är arga och irriterade på Mp , men de var det förmodligen redan innan denna veckan. Helt klart så är det "intet ont som inte har nåt gott med sig" som gäller...


Hälsningar
Kenta Hällbom, MP Enköping

fredag 22 april 2016

Mellanvalskonferens

Vecka femton samlades representanter från de flesta av distriktets föreningars styrelser, distriktstyrelsen, -råden och grön ungdom för att under ett dygn inspireras och inspirera. Syftet var att dels utvärdera förra valet men också ta avstamp mot valet 2018. Det kan tyckas långt dit, men arbetet pågår hela tiden och vi behöver redan nu diskutera idéer och visioner för hur vi vill se framtiden. Att tillsammans stärka upp vår organisation i distriktet är dessutom både roligt och nyttigt. 

Fredagen började med stjärnglans. Vår egen kulturminister, Alice Bah Kuhnke deltog och berättade på ett mycket inspirerande och personlig sätt om arbetet i regeringen. Många skratt men också mycket allvar inför den viktiga uppgiften att leda Sverige framåt. Det var många av deltagarna som nog tog med sig en stor dos inspiration från hennes föredragning om arbetet.

Efter en snabb middag presterades nuläget i våra olika kommuner. Efter det gick distriktsordförande Robert Damberg igenom valutvärderingen från valet 2018.

Lördagen inleddes med att diskuterade hur valet hade fungerat i de olika kommunerna runt om i landet. Vad var bra och vad kan vi göra bättre? Vi fortsatte med att blicka framåt mot framtiden och arbetade med visionsarbete för distriktet och de olika föreningarna. Inspiration och kreativitet flödade!

Efter en välbehövlig lunch fick vi sedan besök av nybakade doktor i strategisk kommunikation Emma Svensson (som disputerat dagen innan!). Emma följde valrörelsen inom MP med särskilt fokus på just Uppsalaföreningen. Emma presenterade resultatet av sin forskning och pratade mycket om hur man i en decentraliserad organisation kan använda sig av strategisk kommunikation och vilka speciella saker man måste vara uppmärksam på i det arbetet. Presentationen bjöd också på en hel del igenkännande skratt från publiken när citat och diskussioner, som hade förekommit under valrörelsen, återgavs.

Efter detta tog vi åter fokus på framtiden och föreningarna arbetade vidare med mer konkreta målsättningar inför valet 2018. I diskussionerna tittade vi också på vilka styrkor och svagheter som nu finns i våra olika organisationer och vad vi behöver jobba med för att förbättra våra möjligheter att nå våra mål. Ett arbete som fortsätter ute i föreningarna bl.a. genom träffar för styrelserna i de olika delarna av distriktet. 

Många var nog rätt möra i huvudet när de lämnade konferensen på lördagseftermiddagen men också, förhoppningsvis, fyllda med energi för att lyfta blicken mot nästa valrörelse.


torsdag 7 april 2016

Ministerbesök

På onsdagen besökte biträdande finansminister Per Bolund (som också är finansmarknads- och konsumentminister) Uppsala. Per tog sig tid att träffa ett trettiotal medlemmar och pratade om gröna utveckling inom finansmarknaden och även om fossila avinvesteringar (som ibland kallas att diverstera)Det blev ett mycket intressant möte där Per belyste vikten av att finansmarknaden blir mer transparent med hur pengar placeras så att finansmarknaden också kan bidra till en hållbar framtid. Per tog upp hur han ser finanssektorn som en del av lösningen för att nå målet om max 1,5 grads uppvärmning. Han upplever att även finanssektorn själva börjar intressera sig allt mer för hållbarhetsfrågorna. Vidare berättade Per att allt fler aktörer inom finanssektorn nu börjat göra riskbedömningar vad gäller hållbarheten i projekt eller företag man ska investera i. 

Man har i allt högre utsträckning börjat tänka på att t.ex. företag som handlar med fossila bränslen kan tappa i värde om deras produkter blir allt mer oattraktiva på världsmarknaden. Det kan ju mycket väl bli så att många företag som idag är högt värderade tappar kraftigt i värde när deras tillgångar inte längre går att sälja. Detta kallas ibland för stranded assets eller strandade tillgångar. Något som man redan kan se på vissa håll där kolgruvor och andra tillgångar tappat så kraftigt i värde att de kanske inte ens går att avyttra utan att betala till den som tar hand om dem. 

Det har också märkts en allt större efterfrågan från kunder till t.ex. banker, på fonder och dylikt vad gäller hållbarhet. Tidigare har s.k. etiska fonder funnits men nu kommer allt fler fonder som ska ha en lägre miljöpåverkan. Just nu arbetar man med att försöka hitta en enhetlig standard för hur detta ska kunna redovisas så att det blir lättare för konsumenterna. Bl.a. håller Svanen på att utforma en Svanen-märkning för fonder.

Förutom att politiken och privatkunderna trycker på banker och andra aktörer om en större öppenhet kring hur pengar som placeras används, så sker också avinvesteringar i allt högre takt. Bl.a. har ju Uppsala Kommun fattat beslut om att avinvestera sina tillgångar i fossilt och istället placera pengar i satsningar med lägre klimatpåverkan, och intresset från andra kommuner är stort att göra liknande satsningar. Även AP-fonderna har börjat minska sitt fossilberoende. Per berättade att genom att 4e AP-fonden gjort avinvesteringar i 15% av de företag som hade högst miljöpåverkan har fonden både minskat sin klimatpåverkan i mycket stor omfattning, men även ökat sin lönsamhet. Allt fler visar på just det sambandet - att investera mer hållbart för miljön är dessutom en bra affär sa finansmarknadsministern. 

Under kvällen fanns också utrymmer för diskussion och frågor och bl.a. diskuterades tillväxt och hur tillväxt kan ske på ett hållbart sätt, hur företag kan ha flera uppgifter än att bara ge avkastning till sina aktieägare och hur konsumentmakt kan vara en, men inte hela lösningen på att öka utbudet av tjänster och produkter för en mer hållbar framtid. 

Det var en mycket informationsrik kväll där nog många gick hem med funderingar kring hur pengars placering påverkar vår värld. Och vad händer om allt fler backar ut från placeringar i fossilt? Kan det bli en dominoeffekt där plötsligt alla vill lämna innan det är "för sent". Men också vilka möjligheter det finns för framtida nya lösningar och investeringar i utveckling av dessa lösningar.

Läsa mer? se t.ex. Dagens Arena där Per Bolund, Mara Gardfjell och Katarina Luhr den 8 december skrev om miljösmart utveckling av finansmarknaden:
http://www.dagensarena.se/opinion/miljopartiet-dags-att-agera-klimatsmart-pa-finansmarknaden/