Den här bloggen beskriver arbetet inom Miljöpartiet i Uppsala län. Här presenteras bakgrund, fakta och reportage om vad som händer i föreningen och i kommunerna i länet.

torsdag 7 april 2016

Ministerbesök

På onsdagen besökte biträdande finansminister Per Bolund (som också är finansmarknads- och konsumentminister) Uppsala. Per tog sig tid att träffa ett trettiotal medlemmar och pratade om gröna utveckling inom finansmarknaden och även om fossila avinvesteringar (som ibland kallas att diverstera)Det blev ett mycket intressant möte där Per belyste vikten av att finansmarknaden blir mer transparent med hur pengar placeras så att finansmarknaden också kan bidra till en hållbar framtid. Per tog upp hur han ser finanssektorn som en del av lösningen för att nå målet om max 1,5 grads uppvärmning. Han upplever att även finanssektorn själva börjar intressera sig allt mer för hållbarhetsfrågorna. Vidare berättade Per att allt fler aktörer inom finanssektorn nu börjat göra riskbedömningar vad gäller hållbarheten i projekt eller företag man ska investera i. 

Man har i allt högre utsträckning börjat tänka på att t.ex. företag som handlar med fossila bränslen kan tappa i värde om deras produkter blir allt mer oattraktiva på världsmarknaden. Det kan ju mycket väl bli så att många företag som idag är högt värderade tappar kraftigt i värde när deras tillgångar inte längre går att sälja. Detta kallas ibland för stranded assets eller strandade tillgångar. Något som man redan kan se på vissa håll där kolgruvor och andra tillgångar tappat så kraftigt i värde att de kanske inte ens går att avyttra utan att betala till den som tar hand om dem. 

Det har också märkts en allt större efterfrågan från kunder till t.ex. banker, på fonder och dylikt vad gäller hållbarhet. Tidigare har s.k. etiska fonder funnits men nu kommer allt fler fonder som ska ha en lägre miljöpåverkan. Just nu arbetar man med att försöka hitta en enhetlig standard för hur detta ska kunna redovisas så att det blir lättare för konsumenterna. Bl.a. håller Svanen på att utforma en Svanen-märkning för fonder.

Förutom att politiken och privatkunderna trycker på banker och andra aktörer om en större öppenhet kring hur pengar som placeras används, så sker också avinvesteringar i allt högre takt. Bl.a. har ju Uppsala Kommun fattat beslut om att avinvestera sina tillgångar i fossilt och istället placera pengar i satsningar med lägre klimatpåverkan, och intresset från andra kommuner är stort att göra liknande satsningar. Även AP-fonderna har börjat minska sitt fossilberoende. Per berättade att genom att 4e AP-fonden gjort avinvesteringar i 15% av de företag som hade högst miljöpåverkan har fonden både minskat sin klimatpåverkan i mycket stor omfattning, men även ökat sin lönsamhet. Allt fler visar på just det sambandet - att investera mer hållbart för miljön är dessutom en bra affär sa finansmarknadsministern. 

Under kvällen fanns också utrymmer för diskussion och frågor och bl.a. diskuterades tillväxt och hur tillväxt kan ske på ett hållbart sätt, hur företag kan ha flera uppgifter än att bara ge avkastning till sina aktieägare och hur konsumentmakt kan vara en, men inte hela lösningen på att öka utbudet av tjänster och produkter för en mer hållbar framtid. 

Det var en mycket informationsrik kväll där nog många gick hem med funderingar kring hur pengars placering påverkar vår värld. Och vad händer om allt fler backar ut från placeringar i fossilt? Kan det bli en dominoeffekt där plötsligt alla vill lämna innan det är "för sent". Men också vilka möjligheter det finns för framtida nya lösningar och investeringar i utveckling av dessa lösningar.

Läsa mer? se t.ex. Dagens Arena där Per Bolund, Mara Gardfjell och Katarina Luhr den 8 december skrev om miljösmart utveckling av finansmarknaden:
http://www.dagensarena.se/opinion/miljopartiet-dags-att-agera-klimatsmart-pa-finansmarknaden/ 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar