Den här bloggen beskriver arbetet inom Miljöpartiet i Uppsala län. Här presenteras bakgrund, fakta och reportage om vad som händer i föreningen och i kommunerna i länet.

torsdag 26 maj 2016

Föreläsning om antibiotikaresistens

Onsdag den 25 maj genomfördes en öppen föreläsning på Uppsala Stadsbibliotek. Ämnet var Husdjuren, maten och antibiotikaresistensen och föreläsare var Leg. Vet Jenny Lundström, tillika förste vice ordförande i Landstingsfullmäktige och ordförande för Miljöpartiet i Tierp och ledamot i Partistyrelsen. Jenny har länge arbetat med frågor som rör antibiotikaanvändning och antibiotikaresistens i djurhållningen. Hon har även varit med att utveckla de upphandlingskriterier som detaljhandeln nyligen antagit då det gäller antibiotikaanvändning hos leverantörer. För närvarande jobbar Jenny Lundström på ReAct, som är ett globalt nätverk mot antibiotikaresistens.

Jenny inledde med att berätta om att i dag används mer antibiotika till friska djur i världen än till sjuka människor. I USA, som inte har krav på att veterinärer ska föreskriva antibiotika till djur utan där man kan köpa det över disk, går 80% av all såld antibiotika till djur. I EU, där det krävs veterinär förskrivning för att få använda antibiotika till djur och där det sen 2006 inte är tillåtet att använda antibiotika i tillväxtstimulerande syfte, är siffrorna ändå 70% till djur och 30% till människor. Att arbeta med att få ner användningen av antibiotika i djurhållningen är något som gjorts i Sverige sedan mitten av 80-talet. Sverige ligger också, tillsammans med de nordiska länderna, i en helt egen klass. I Sverige går endast 14% av såld antibiotika till djur.
Antibiotika i livsmedelsproduktion 
Problemet med den höga användningen av antibiotika är att bakterier utvecklar resistens och att det då innebär att bakterier inte går att behandla när det behövs vid t.ex. en sårinfektion eller att man får komplikationer vid olika behandlingar. Detta påverkar såväl transplantationsvård, cancervård och en mängd andra områden inom humanmedicinen.

En mycket stor del av användningen av antibiotika i livsmedelsproduktionen är behandling av friska djur i s.k. tillväxtfrämjande användning samt rutinmässig behandling av grupper vid förflyttning av djur och avvänjning. Det är alltså förebyggande behandlingar som inte utgår från att djuret är sjukt. I Sverige är det inte tillåtet att använda antibiotika i tillväxststimulerande syfte, och den svenska veterinärkåren har som policy att rutinmässig antibiokaanvändning inte är OK. När tillväxtantibiotikan förbjöds i mitten av 80-talet upplevdes en ökad sjuklighet på djuren och fler djur behandlades p.g.a. sjukdom. Då gjordes en stor satsning med samarbete mellan politik, näringsliv och forskning och insatser för att djuren skulle bli friskare genomfördes. Det innebar bl.a. nya rutiner i skötsel samt att stallar ändrades och möjlighet till karantän för inköpta djur skapades. Men det behövs mer arbete för att sprida detta inom EU så att fler lär sig hur man kan få friska djur även utan antibiotika. Friska djur behöver inte antibiotika, var Jennys tydliga besked!

Korrelation mellan användning och resistens

Forskning har visat en väldigt stor korrelation mellan användningen av antibiotika och förekomsten av resistenta bakterier. Det är därför av central vikt att minska användningen av antibiotika för att minska utbredningen av resistenta bakterier. Det är också så att när man väl får in resistenta bakterier i djurpopulationer kan det ta mycket lång tid att bli av med dem. För att minska spridningen behöver man arbeta med god vårdhygien (humanvården), smittskydd (djur) samt god vardagshygien.


Vad kan man då göra som konsument för att minska sitt antibiotikaavtryck och verka för mer medvetenhet?

-          Välj svenskt kött, mjölk och ost, svenska djurhållningen
har lägst antibiotikaanvändning i EU
-          Fråga var kött kommer ifrån på restauranger
-          Ha god vardagshygien, tvätta händerna
-          Ha god hygien vid matlagning och genomstek köttfärs (eftersom bakterier från köttets yta hamnar inne i köttfärsens kärna vid malningen).

Prata med era vänner om frågan! Öka medvetenheten!

Stort tack till Jenny för en mycket intressant kväll!
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar